بررسی وضعیت جعبه کمک های اولیه

جعبه کمک های اولیه و محل نگهداری از آن در ساختمان ها

جعبه کمک های اولیه و محل نگهداری از آن در ساختمان ها

جعبه کمک های اولیه در واقع یک جعبه یا کیف است که در آن لوازم، داروها، ابزار و وسایل پزشکی اورژانسی نگهداری می شود تا در مواقع لزوم بتوان با کمک آن ها فرد مصدوم را مداوا کرد یا تا رسیدن عوامل اورژانس ا...

ادامه مطلب