تهیه نقشه های ایمنی و دستورالعمل های اجرایی

ایجاد پرونده تعمیرات و نگهداری به همراه بایگانی سوابق در ساختمان ها

ایجاد پرونده تعمیرات و نگهداری به همراه بایگانی سوابق در ساختمان ها

پرونده نگهداری و تعمیرات در ساختمان ها: عملیات نگهداری و تعمیرات ساختمان در ایران ناشناخته باقی مانده‌ است و بعد از فاز اجرا و تحویل به بهره‌ بردار نهایی به ساختمان ها تا زمان تخریب رسیدگی چندانی ن...

ادامه مطلب
تدوین دستورالعمل های اجرایی، بهداشتی و ایمنی در ساختمان ها

تدوین دستورالعمل های اجرایی، بهداشتی و ایمنی در ساختمان ها

سـاخت و سـاز و تولیـد ابنیـه و سـاختمان در سـطح کشـور توسـط متولیـان خصوصـی (افـراد یا شـخصیتهای حقیقی و شـرکتها و سـازمانها، یا شـخصیتهای حقوقی) ومتولیان عمومی (دسـتگاهها و نهادها و سـازمانهای دولتـی...

ادامه مطلب
تهیه نقشه های ایمنی و خروج اضطراری در ساختمان ها

تهیه نقشه های ایمنی و خروج اضطراری در ساختمان ها

سرعت خروج شما هنگام آتش سوزی به عوامل مختلفی مانند داشتن سیستم اطفای حریق مانند اسپرینکلر آتش نشانی، سیستم اعلام حریق و داشتن طرح و نقشه قبلی جهت فرار از آتش سوزی بستگی دارد. آتش بعد از شروع آتش سوزی...

ادامه مطلب