جمع آوری ،بایگانی و طبقه بندی نقشه های اجرایی (در صورت امکان)

جمع آوری و بایگانی نقشه های اجرایی ساختمان ها (نقشه های ازبیلت)

جمع آوری و بایگانی نقشه های اجرایی ساختمان ها (نقشه های ازبیلت)

نقشه ازبیلت (As Built) چیست؟ آیا با نقشه‌ای که با نام‌های مختلفی از جمله «نقشه ازبیلت»، «نقشه چون ساخت» یا «نقشه AsBuilt» از آن یاد می‌شود، آشنایی دارید؟ در ساختمان‌ سازی دو نوع نقشه کلی وجود دارد:...

ادامه مطلب