طراحی و تطبیق چیدمان تجهیزات با رعایت اصول ایمنی در فضاهای عمومی و خصوصی

بررسی و تطبیق چیدمان لوازم و تجهیزات با اصول ایمنی در ساختمان ها

بررسی و تطبیق چیدمان لوازم و تجهیزات با اصول ایمنی در ساختمان ها

موارد ایمنی در خانه: ایمنی در برابر زلزله تنها مقاوم سازی ساختمان ها نیست؛ برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله باید وسایل داخل ساختمان مان را نیز ایمن کنیم. شما باید وسایل زیر را ایمن کنید:...

ادامه مطلب